STIFTELSEN EFFEKT
Årsrapport 2018
2018 var det tredje driftsåret i Stiftelsen Effekts historie.
Her kan du lese mer om vår måloppnåelse.
I 2017 håpet vi å samle inn én million kroner, og nådde dette målet allerede i oktober.
I 2018 skrudde vi opp forventningen til to millioner kroner, og etter stor innsamlingsaktivitet i desember nådde vi det med god margin!

Bidrag fra privatpersoner er små i den store sammenhengen, men når du velger å gi effektivt så vet du at bidraget ditt blir stort for de du støtter. Tusen takk til alle dere som bidrar til enestående effektive og ellers neglisjerte tiltak.

På vegne av styret vil jeg også rette en stor takk til våre frivillige!

Svenn Are T. Værnø
Styreleder 2018
2 338 530 kr
samlet inn til våre anbefalte organisasjoner i 2018
gjennom gieffektivt.no og vår kampanje hos Against Malaria Foundation
28 %

vekst i innsamlet beløp til anbefalte organisasjoner sammenliknet med 2017
375 001 kr

samlet inn gjennom Facebook
ca 1/3

samlet inn i desember
Andreas Stråbø Normann
Ny daglig leder fra 2018
Andreas Stråbø Normann har overtatt stillingen som frivillig daglig leder etter Jørgen Ringvold Ljønes. Andreas er 30 år, bor i Oslo med familien sin og jobber som VA-ingeniør i Sweco.

Tusen takk til Jørgen for et fantastisk arbeid, samt god erfaringsoverføring. Og varmt velkommen til Andreas!
Anbefalte organisasjoner
Vi endrer våre utvalgte organisasjoner etter hvert som GiveWell oppdaterer sine anbefalinger.

Dette var organisasjonene vi anbefalte i 2018:
Innsamlede gaver til anbefalte organisasjoner
2016-18


No Lean Season var anbefalt i 2018, men ble tatt ut av GiveWells liste etter at de gode resultatene fra pilotstudier ikke lot seg bekrefte i en større studie. På dette tidspunktet hadde vi ennå ikke gjort overføringer til NLS, og med de aktuelle givernes samtykke overførte vi da heller de innsamlede midlene etter deres preferanser eller i tråd med vår standardfordeling for 2018 (70% til AMF og 30% til SCI).
I 2018 anbefalte Stiftelsen Effekt alle organisasjonene fra GiveWells toppliste, i tillegg til Project Healthy Children (som var blant GiveWells "standout charities"). Utover det å minimere transaksjonskostnader, mener vi at noe av det viktigste vi gjør er å bygge et marked av norske givere som kjenner til organisasjonene vi anbefaler.

For å mest effektivt få til dette med de ressursene vi har tilgjengelig, har vi fra 2018 valgt å fokusere på å etablere merkevaren til et utvalg av organisasjonene: GiveDirectly, Against Malaria Foundation, Helen Keller International og Schistosomiasis Control Initative.

Du kan fremdeles donere til alle organisasjonene vi anbefaler, og dette valget handler om markedsstrategi snarere enn en vurdering av organisasjonene.
Vår måloppnåelse i 2018
Samle inn 2.000.000 kroner til stiftelsens anbefalte organisasjoner
I 2018 samlet vi inn 2 322 873 til våre anbefalte organisasjoner. Dette er en økning på 28,6% fra 2017. Omtrent en tredjedel av midlene kom inn i giversesongen i desember.

Målet er hovedsaklig oppnådd gjennom organisk vekst, snarere enn gjennom økt innsats i promotering.

Oppnå en løsning for skattefradrag
Skattefradrag for donasjoner til Effekt har vært et mål siden stiftelsen startet, men strategiene vi har prøvd har ikke ført frem. Dette er hovedsakelig fordi loven setter høyere krav til stiftelser enn andre organisasjoner, en utfordring grunnleggerne av stiftelsen var klar over og trodde vi ville løse, men som har vist seg å være vanskeligere enn først antatt. Enn så lenge har vi vurdert det slik at fordelen ved skattefradrag er altfor liten til å forsvare investeringen som kreves, men vi vil vurdere løpende om dette er noe vi skal satse på.

Men: Donasjoner gitt direkte til Against Malaria Foundation ble godkjent for skattefradrag ved inngangen til 2018! Donér til vår kampanje hos AMF, så hjelper du oss å holde oversikt over veksten i donasjoner til AMF fra Norge.

I slutten av 2018 oppnådde dessuten Effektiv Altruisme Norge skattefradrag. EA Norge er en medlemsforening som samler inn penger til flere saksområder som er prioritert av medlemmene. Global helse og fattigdomsbekjempelse er én av disse sakene, og EA Norge velger å gi 100% av midlene de får til dette formålet videre til Stiftelsen Effekt etter vår standardfordeling. Dette har ingen ekstra transaksjonskostnader, og det betyr at det nå er mulig å oppnå skattefradrag på donasjoner til Stiftelsen Effekt gjennom dem. Dette gitt at man er ok med å donere etter vår standardfordeling (noe vi anbefaler), og ikke vil velge fordeling mellom en eller flere organisasjoner selv.

Styret anser målet som delvis oppnådd.
Automatisere minst en fjerdedel av arbeidet knyttet til donorpleie og regnskapsføring
Daglig leder bruker tid på å blant annet registrere donasjoner, sende ut donasjonskvitteringer og føre regnskap. Dette skalerer dårlig med en økning i donasjoner, og vi så derfor tidlig i 2018 et behov for å automatisere dette arbeidet. Sammen med frivillige har daglig leder jobbet på et prosjekt for å bedre donoropplevelsen på gieffektivt.no og samtidig automatisere arbeid. Utsending av kvitteringer ble automatisert tidlig i 2019, men vi hadde håpet å komme lengre med dette prosjektet, og på flere områder, allerede ved slutten av 2018. Begrenset kapasitet har resultert i at dette prosjektet må jobbes videre med i 2019.

Siden vi har byttet daglig leder i 2018, og endret på noen rutiner, er det vanskelig å anslå nøyaktig hvor stor andel av arbeidet som er automatisert. Men trolig under en fjerdedel. Vi tror forøvrig ikke det er hensiktsmessig å angi andelen som skal automatiseres, og at det er bedre å fokusere på funksjoner som gir best avkastning i å lette arbeidet for daglig leder.
Øke synligheten til Effekt og nå 1500 følgere på Facebook
Vi har gått fra ca. 1000 til ca. 1100 følgere på Facebook, og har dermed helt klart ikke oppnådd målet vårt om antall følgere. Styret tror imidlertid ikke lenger dette er en spesielt relevant indikator, og i fremtiden vil vi være mer opptatt av å følge med på trafikken til gieffektivt.no.

Styret anslår at vi har stabil eller lavere synlighet, da Effekt ble nevnt i en rekke aviskommentarer i 2017 mens dette ikke skjedde i 2018. Mest synlige var vi i desember, da flere støttespillere holdt innsamlingsaksjoner til inntekt for organisasjonene vi anbefaler.
Bedre vårt grafiske uttrykk og brukervennligheten på nettsidene
I løpet av 2018 arbeidet vi med å få utarbeidet en visuell profil og nye nettsider. Ny nettside for stiftelseneffekt.no (hvor du leser dette) ble lansert mot slutten av året.
Nye gieffektivt.no var ennå ikke lansert ved nyttår, men kom på plass tidlig i 2019.

Vi har utviklet en resultatside til gieffektivt.no som viser statistikk på innsamlede midler og hva pengene fører til hos våre anbefalte organisasjoner. Denne løsningen har ligget klar i betaversjon gjennom året, men vi har prioritert å gjøre ferdig andre løsninger, slik at dette gjenstår for 2019.
Resultatregnskap 2018
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter

Donasjoner til drift
Donasjoner til formål
Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Lønns- og personalkostnader
Regnskap og revisjon
Reisekostnader
Profilering
Nettsider
«ank- og transaksjonsgebyrer
Overføringer til anbefalte organisasjoner
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader


DRIFTSRESULTAT


FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter

Annen renteinntekt
Valutagevinst
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter


Finanskostnader

Valutatap
Sum finanskostnader

NETTO FINANSPOSTER


ORDINÆRT RESULTAT FØR
SKATTEKOSTNAD

Skattekostnad på ordinært resultat
ORDINÆRT RESULTAT


ÅRSRESULTAT


OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
2018

68 455
1 787 198
1 855 6530
20 000
9 037
0
23 502
10 426‬
1 543 672
6 010
1 612 646


243 006
597
3 581
254
4 4327 495
7 495

(3 063)
0
239 944


239 944239 944
239 944
2017

56 969
1 810 231
1 867 200


3 316
12 688
23 603
3 355
4 362
8 614
1 433 289
4 810
1 494 036

373 164
0
0
640
6400
0

640
0
373 804


373 804


373 804
373 804
1 543 672 kr
overført til våre anbefalte organisasjoner og resten overført ved første anledning i 2019
535 675 kr
innsamlet gjennom vår direktekampanje hos AMF (gir rett til skattefradrag)
68 974 kr
brukt av midler som har blitt donert spesifikt til drift av Stiftelsen Effekt
Balanseregnskap 2018
EIENDELER
Omløpsmidler

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Fordringer
Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER


EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

SUM EGENKAPITAL


GJELD

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD

SUM GJELD


SUM EGENKAPITAL OG GJELD
2018


920 213
152 518
1 072 731

1 072 731

1 072 575
1 072 575

1 072 575
157
0
157
157


1 072 731
2017


611 490
234 672
846 161

846 161

832 631
832 631
832 631
13 104
426
13 530
13 530


846 161
Påvirkning på miljø
Stiftelsens aktivitet går hovedsaklig ut på å drifte en nettbasert giverportal, og det meste av arbeidet som gjøres av styret og daglig leder foregår over internett. Dette antas å ha svært beskjeden påvirkning på miljø og klima.

Stiftelsens største miljøeffekt er antakeligvis CO2-utslipp i forbindelse med flyreiser: Daglig leder og et styremedlem har bodd i hhv Trondheim og Bergen og har i et par tilfeller reist til Oslo for å delta på møter. Det har vært gjort tre tur/retur-flyreiser, noe som gir utslipp på ca. 0.29 tonn CO2.
Styret
Svenn Are T. Værnø
Styreleder 2018
Konsulent i EY

Trådte av som styreleder i 2019, nå styremedlem
Anette Ødelien
Jurist i Justisdepartementet

Rune Jansen Hagen
Professor i samfunnsøkonomi ved UiB

Trådte ut av styret da styreperioden utgikk i 2019
Kjersti Moss
Dataanalytiker i Sporveien

Trådte ut av styret da styreperioden utgikk i 2019
Anine Andresen
Tilbudskoordinator i Snøhetta

Gjenvalgt til ny styreperiode fra 2019
Eirik Mofoss
Management Trainee i Visma
Tiltrådte som styreleder i 2019
Mål for 2019
Innsamling
I 2019 ønsker vi å samle inn minst 3 millioner kroner til våre formål.
Målgruppe
Vi vil rette oss mot et segment i befolkningen som er opptatt av gode argumenter og tilbøyelige til å bli stabile og langsiktige donorer.
Frivillighet
Fortsatt fokus på velorganisert drift basert på frivillig innsats. Prioritere arbeid med automatisering av donorpleie og regnskapsføring.
Promotering
Ha jevnlige oppdateringer på Effekt sin Facebook-side og eksperimentere med betalt annonsering. Etablere ideen om å gi effektivt i et segment i målgruppen.
Vurdere kursendringer
Vurdere å rebrande Stiftelsen Effekt til gieffektivt.no. Vurdere et samarbeid med Effektiv Altruisme Norge om gieffektivt.no og donasjonsløsningene våre, for å oppnå skattefradrag og redusere vårt administrasjonsarbeid.
Nettsider
Nye nettsider skal lanseres (det ble gjort tidlig 2019) og videreutvikles. Gieffektivt.no skal holde høy kvalitet, tydeliggjøre fordelene ved å gi effektivt og hvordan dette gjøres enklest mulig.
Icons made by Good Ware from www.flaticon.com licensed by Creative Commons BY 3.0